Code of conduct

Milton Huse A/S’ Code of conduct indeholder en række retningslinjer for virksomhedens måde at drive forretning på. Retningslinjerne skal efterleves af både virksomhedens ledelse, ansatte og samarbejdspartnere.

1. Korruption og bestikkelse
Milton Huse A/S er fast besluttet på at opretholde de højeste standarder i forhold til integritet og arbejdsetik i alle vores aktiviteter. Milton Huse A/S opretholder derfor en politik med nultolerance over for korruption og bestikkelse i alle former og anser bekæmpelse af korruption og bestikkelse som grundlæggende forudsætninger for et fair og velfungerende erhvervsliv.

Milton Huse A/S definerer korruption som misbrug af betroet magt og bestikkelse som bl.a. at tilbyde, love, give, modtage eller anmode om en fordel som tilskyndelse til en handling, der er ulovlig, uetisk eller som udgør et brud på virksomhedens tillid.

Milton Huse A/S er fast besluttet på at drive forretning på en ansvarlig måde. Derfor må personer, der er tilknyttet Milton Huse A/S aldrig foretage handlinger, der kan fortolkes som en hensigt om at påvirke beslutninger og forretningsmæssige vurderinger på en uhensigtsmæssig måde eller på anden vis give anledning til at betvivle virksomhedens integritet.

2. Mobning og chikane
Milton Huse A/S betragter mobning og chikane af enhver art og i enhver sammenhæng som uacceptabelt. Mobning er bl.a. krænkende, intimiderende, ondsindet, fornærmende eller lignende adfærd. Chikane er enhver uønsket fysisk, verbal eller ikke-verbal adfærd, der har til formål at krænke en persons værdighed eller at skabe et intimiderende, fjendtligt, nedværdigende eller ydmygende miljø for den pågældende person. Dette omfatter tillige sexchikane.

Personer, der er tilknyttet Milton Huse A/S skal således til enhver tid respektere andres integritet, værdighed og privatliv på arbejdspladsen.

3. Beskyttelse og sikring af børns velfærd
Milton Huse A/S er fast besluttet på at sikre børns velfærd og rettigheder. Enhver person, der er tilknyttet Milton Huse A/S, der får kendskab til mishandling af børn, skal derfor reagere herpå ved at indberette hændelsen til virksomhedens ledelse samt til de relevante myndigheder.

Mishandling af børn omfatter alle former for fysisk og/eller følelsesmæssig mishandling, herunder seksuelt misbrug, omsorgssvigt, børnearbejde og udnyttelse, der resulterer i faktisk eller potentiel skade for barnets sundhed, udvikling eller værdighed (i overensstemmelse med WHO’s retningslinjer).

4. Databeskyttelse

Ansatte i Milton Huse A/S, der indsamler personoplysninger, skal informere den pågældende person og oplyse om, hvorfor oplysningerne er nødvendige og hvordan oplysningerne bliver behandlet, ligesom de ansatte skal indhente samtykke fra den eller de pågældende personer.

Personoplysninger og andre fortrolige oplysninger skal opbevares sikkert og må ikke opbevares i længere tid end nødvendigt, ligesom oplysningerne kun må anvendes til specifikke og legitime handlinger hos Milton Huse A/S.

Enhver personoplysning og andre fortrolige oplysninger skal endvidere behandles i overensstemmelse med gældende ret, herunder EU's forordning om databeskyttelse (GDPR).

Milton Huse A/S’ persondatapolitik er beskrevet nærmere på hjemmesiden www.miltonhuse.dk.

5. Diversitet, diskrimination og inkludering

Milton Huse A/S’ ansatte er kernen i vores forretning, og vi ønsker en sund arbejdskultur og et sundt arbejdsmiljø. Milton Huse A/S tolererer derfor ikke nogen form for forskelsbehandling. Ingen personer, der er tilknyttet Milton Huse A/S må diskrimineres på baggrund af race, hudfarve, religion, seksuel orientering eller på anden måde, og alle skal stræbe efter at øge mangfoldighed og inklusion i videst muligt omfang. Milton Huse A/S bestræber sig på at formidle menneske- og arbejdstagerrettigheder til vores ansatte og øvrige samarbejdspartnere, og vi ønsker at fremme inkluderende miljøer og skabe rammer for, at alle skal have lige muligheder for beskæftigelse og udvikling i virksomheden.

6. Miljø

Milton Huse A/S bestræber sig på at reducere klimaaftrykket i alle sammenhænge, herunder i forbindelse med byggeri og udvikling. Enhver ansat hos Milton Huse A/S skal derfor forsøge at minimere negativ indvirkning på miljøet i videst muligt omfang.

Som led i Milton Huse A/S’ efterlevelse af EU’s taksonomiforordning er virksomheden og virksomhedens samarbejdspartnere endvidere forpligtet til at iagttage og overholde ILO’s grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og den internationale menneskerettighedserklæring samt OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og FN’s vejledende principper for handel og menneskerettigheder.

7. Svig, underslæb og misbrug af støtte

Milton Huse A/S tolererer ikke svig, underslæb og misbrug af midler.

8. Arbejdsmarkedets regler

Ansatte hos Milton Huse A/S skal være underlagt gældende arbejdsretlige love og regler.

9. Interessekonflikter

Alle ansatte hos Milton Huse A/S skal udføre alle arbejdsrelaterede handlinger ud fra et armslængdeprincip. Milton Huse A/S tolererer ikke nepotisme, herunder fortrinsbehandling af venner, familie eller andre nære relationer i relation til rekruttering, indkøb, indgåelse af handelsaftaler og lignende situationer.

10. Sikkerhed

Det er af højeste prioritet for Milton Huse A/S, at vores ansatte og samarbejdspartnere kan forvente et sikkert og trygt arbejdsmiljø – fysisk såvel som mentalt. Dette betyder bl.a., at Milton Huse A/S prioriterer sikkerhed på alle arbejds- og byggepladser. Vi arbejder løbende på at udvikle organisatoriske kompetencer og arbejdsprocesser således, at Milton Huse A/S til enhver tid kan facilitere et trygt og sikkert arbejdsmiljø til gavn for vores ansatte, samarbejdspartnere og kunder.

11. Handelssanktioner og bekæmpelse af hvidvask af penge

Enhver person, der er tilknyttet Milton Huse A/S skal afholde sig fra at indgå aftaler med sanktionerede personer, virksomheder eller andre, som overtræder regler om handelssanktioner. Derudover er Milton Huse A/S forpligtet til at støtte enhver bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

12. Whistleblowerordning

Ansatte hos Milton Huse A/S skal indberette mistanke om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold gennem virksomhedens whistleblowerordning.

Trustpilot