Cookie- og Persondatapolitik

 

Cookiepolitik for besøgende på miltonhuse.dk

Nedenfor kan du læse Miltons politik for anvendelsen af cookies ved besøg på www.miltonhuse.dk

Vi indsamler digitale oplysninger om dit besøg på miltonhuse.dk på forskellig vis og det er ikke muligt at spore dig som person på baggrund af disse oplysninger, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang til vores hjemmeside. Indsamlingen af oplysningerne sker ved hjælp af cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer på nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger fra din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Typer af cookies
Der kan anvendes to typer af cookies: Sessionscookies og permanente cookies. Sessioncookies slettes automatisk fra browseren, når du lukker den. Permanente cookies gemmes på din harddisk i en forudbestemt tidsperiode, hvorefter de udløber. Disse permanente cookies kan dog blive fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden.

Der skelnes mellem præstationscookies og funktionscookies:

Præstationscookies indsamler information om din brug af hjemmesiden, såsom websider du har besøgt og fejlmeddelelser. Præstationscookies indsamler ikke personoplysninger. Præstationscookies bruges til, at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden.

Funktionscookies tillader hjemmesiden, at huske de handlinger du foretager dig, når du besøger en den, og muliggør brugen af tjenester, som f.eks. at anvende vores kontaktformularer.
Der skelnes desuden mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af den hjemmeside du besøger f.eks. www.miltonhuse.dk. Tredjepartscookies sættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den hjemmeside, du besøger. Tredjepartscookies sættes bl.a. af webanalyseprogrammer, som f.eks. Google Analytics.

Cookies på miltonhuse.dk
På miltonhuse.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse på miltonhuse.dk bedre. Vi benytter cookies til følgende formål:
• Forbedring af teknisk funktionalitet
• Trafikmåling på http://google.com/analytics
• Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.

Vi bruger desuden cookies til basering af målgrupper defineret ud fra besøgendes adfærd og allerede eksisterende Facebook-data til bedre målretning af annoncer - også kaldet kopimålgrupper. Målgrupperne benyttes til annoncering for lignende brugere af miltonhuse.dk.

Hvordan undgår eller sletter du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra www.miltonhuse.dk kan du altid blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies på din computer mv. eller modtage en advarsel før, der gemmes en cookie. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg linket nedenfor får at få vejledninger til din browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
http://minecookies.org/cookiehandtering/

Accept og regler
Ved besøg på vores hjemmeside accepterer du samtidig vores politik om cookies. Denne cookiepolitik gælder kun for www.miltonhuse.dk. Ved klik på funktioner, der navigerer til andre websites har Milton ikke ansvar for eller kontrol over, hvilke cookies, der anvendes. De generelle regler, der gælder for brug af cookies, findes nedenfor.

Bekendtgørelse om cookies
Vejledning om cookies

Dine rettigheder til indsigt, sletning og klage
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Du kan til enhver tid forlange, at de lagrede personoplysninger berigtiges eller slettes. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig.
Klagen indgives til Datatilsynet.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte os på info@miltonhuse.dk, hvis du har yderligere spørgsmål til anvendelsen af cookies på www.miltonhuse.dk

 

Persondatapolitik

For nuværende og tidligere kunder hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehand-linger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne persondatapolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

Hvem er vi, og hvordan kan du kontakte os?
Milton Huse A/S
Plutovej 1, 8700 Horsens
CVR-nummer: 33492782
Telefonnummer: +45 75624300
E-mail: info@miltonhuse.dk
Web: www.miltonhuse.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling. Du kan kontakte juridisk afdeling på følgende måder:
• På e-mail: Skriv til: cto@miltonhuse.dk
Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
• Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. Juridisk Afdeling.

Vores behandling af personoplysninger
Kategorier af personoplysninger
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:

• Almindelige personoplysninger, herunder
- identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
- oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig,

• CPR-nummer
- CPR-nummer bl.a. til tinglysning. 

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

• Administration af kundeforholdet, gennemførelse af entrepriser og hushandler, vedligeholdelse og op-dyrkning af kundeforholdet.

• Statistiske formål: Der foretages analyser af rapportering på de generelle kundeoplysninger, der ind-samles.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

• Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, her-under bl.a. levering og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttel-seslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.

• Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forplig-telse, som påhviler den dataansvarlige.

• Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttel-seslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime in-teresse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme vores forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.

• Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databe-skyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivel-sen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

• Hvis vi videregiver generelle kundeoplysninger til andre virksomheder i Milton koncernen med henblik på markedsføring, vil vi iagttage lovgivningens krav om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre indsigelse. Vores videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i databe-skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim inte-resse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behand-lingen, er hensynet til at fremme Miltons forretning og tilbyde vores kunder den bedste service og gode tilbud.

• Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er da-tabeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behand-linger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysnin-ger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
• Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger,
• Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af aftaler,
• Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger,
• Andre virksomheder i Milton koncernen som led i markedsføringstiltag under iagttagelse af derom gæl-dende regler,
• Vores underleverandører,
• Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler.

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Milton følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven, men almindelige personoplys-ninger kan blive gemt i op til 10 år af hensyn til forældelseslovens regler.
Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.
Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplys-ninger.

• Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

• Ret til sletning
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning ind-træffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at be-handle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

• Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysnin-gerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores be-handling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvar-lige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

• Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsi-gelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysnin-gerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

• Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

• Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid træk-ke samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplys-ningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reg-lerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller føl-somme personoplysninger.

Trustpilot